Kütüphane Yazıları

Veteriner Hekimlikte Histolojik Derecelendirme Sistemlerinin İncelenmesi

Veteriner Hekimlikte Histolojik Derecelendirme Sistemlerinin İncelenmesi

Bazı histolojik verilere dayanarak bir neoplazmın klinik anlamda agresifliğini ölçmek için yapılan işleme tümör ün derecelendirilmesi denir. Doğru bir derecelendirme sistemi basit, kullanımı kolay, tekrarlanabilir olmalıdır. Ayrıca, tümörleri düşük ve yüksek riskli olarak doğru bir şekilde birbirinden ayırt etmeye elverişli olmalıdır. Bu makalenin amacı, veteriner patolojide kullanılan histolojik ve varsa sitolojik derecelendirme sistemlerini özetlemek ve bunların prognostik etkileri, tekrarlanabilirliği, kullanışlılığı ve eksiklikleri hakkında bilgi vermektir.
Köpeklerde Malign Oral Tümörlerin Palyatif Tedavisinde Metronomik Kemoterapi

Köpeklerde Malign Oral Tümörlerin Palyatif Tedavisinde Metronomik Kemoterapi

Bu çalışmanın amacı, köpeklerde görülen bazı malign oral tümörlerin palyatif tedavisinde metronomik kemoterapinin etkinliğini incelemektir. Çalışmamızın odak noktası, bu yöntemin hastalığın lokal kontrolü üzerindeki etkisini belirlemek ve farklı oral maligniteleri olan köpeklerde tedavinin tolere edilebilirliğini ve güvenliğini değerlendirmektir.
Multisentrik Lenfomalı Köpeklerde İlk Basamak Tedavi Olarak L-Asparajinaz, Doksorubisin, Vinkristin Ve Prednizolon (LHOP) Kemoterapisi

Multisentrik Lenfomalı Köpeklerde İlk Basamak Tedavi Olarak L-Asparajinaz, Doksorubisin, Vinkristin Ve Prednizolon (LHOP) Kemoterapisi

Yapılan önceki çalışmalarda, köpek lenfomasının tedavisi için uygulanan geleneksel CHOP kemoterapi protokolünde, vinkristin ve doksorubisin ile karşılaştırıldığında, en zayıf terapötik etkiyi siklofosfamid göstermektedir. Bu çalışma, geleneksel CHOP protokolünde siklofosfamid yerine l-asparajinazı kullanan yeni tip, çok ilaçlı kemoterapinin (LHOP) terapötik etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Multisentrik lenfomalı yirmi köpek LHOP protokolü kullanılarak tedavi edilmiş ve sonuçlar tarihsel olarak aynı kurumda CHOP kemoterapisi alan köpeklerle karşılaştırılmıştır. L-asparajinazın yan etkileri hastalar tarafından iyi tolere edilmiş ve kendiliğinden sınırlanmıştır. LHOP kemoterapisi alan köpeklerin progresyonsuz sağkalım süresi, CHOP kemoterapisi alan köpeklere kıyasla belirgin şekilde daha uzun sürmüştür. Dolayısıyla, çalışmadan elde ettiğimiz bulgulara göre, LHOP kemoterapi protokolü köpek multisentrik lenfomasında ilk basamak tedavi olarak kullanılabilir.
Kedi Ve Köpek Kutanöz Lenfositozu: Reaktif Bir Süreç Mi Yoksa İndolent Seyirli Neoplazm Mı?

Kedi Ve Köpek Kutanöz Lenfositozu: Reaktif Bir Süreç Mi Yoksa İndolent Seyirli Neoplazm Mı?

Kutanöz lenfositoz (KL), köpek ve kedilerde nadir görülen, tartışmaya açık ve lenfoproliferatif bir hastalıktır. KL genellikle klinik prezentasyon açısından heterojen bir yapıya sahiptir ve histolojik özellikleri epitelyotropik lenfoma ile benzerlik gösterebilir. Bu nedenle, hastalığın neoplastik veya reaktif doğası hala tartışılmaktadır. Bu çalışmada, histolojik olarak KL tanısıyla uyumlu lezyonları bulunan 19 kedi ve 10 köpek, retrospektif olarak klinikopatolojik, immünohisto-kimyasal ve klonalite özellikleri bakımından incelenmiştir.
Köpek Yumuşak Doku Sarkomları: Bir Köpeğin En İyi Arkadaşı Olmak Bir Çocuğa Yardımcı Olabilir Mi?

Köpek Yumuşak Doku Sarkomları: Bir Köpeğin En İyi Arkadaşı Olmak Bir Çocuğa Yardımcı Olabilir Mi?

Yumuşak doku sarkomlarının (YDS) çocuk ile ergen ve genç yetişkin (EGY) hastalarda tedavisi hala zorlu bir süreçtir. Günümüzde, başlıca tedavi yöntemleri hala cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiden oluşmaktadır. Klinik çalışmalara dahil edilecek hasta sayısının azlığı ve histolojik alt tipler arasındaki biyolojik farklılıklar, tedaviden alınan sonuçları daha iyi hale getirecek yeni yöntemlerin geliştirilmesindeki başlıca engellerdir. Evcil köpekler, yeni tedavi yollarını keşfetmek ve test etmek üzere alternatif stratejiler sağlayabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl YDS teşhisi konan köpek sayısının yaklaşık 27.000 ila 95.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Buna karşılık, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 20 yaşından küçük yaklaşık 900 çocuğa ve 15 ila 29 yaşları arasında 1.500 EGY’ye YDS teşhisi konulmaktadır. Köpeklerde YDS tedavisinin temeli de cerrahidir. Ayrıca, gerektiğinde radyoterapi ve kemoterapi de uygulanmaktadır.
Primer Akciğer Tümörlü Köpeklerde Sağkalım Üzerine Güncel Retrospektif Bir Çalışma: 40 Vaka (2005-2017)

Primer Akciğer Tümörlü Köpeklerde Sağkalım Üzerine Güncel Retrospektif Bir Çalışma: 40 Vaka (2005-2017)

Köpeklerde primer akciğer tümörleri, evcil hayvan popülasyonunda nispeten düşük bir insidansa sahiptir ve ABD ile İngiltere'de on binde yaklaşık 2 ila 4 köpekte görülür. Çoğunlukla ortalama yaşı 10-11 olan yaşlı köpeklerde görülen bir hastalıktır ve Boxer, Doberman Pinscher, Avustralya Çoban Köpeği, İrlanda Seteri ve Bernese Dağ Köpeği ırklarında fazlaca görülmektedir, ancak bu bulgu yapılan çalışmalar genelinde tutarlı görünmemektedir.
Kedi Aşı Yeri Sarkomunun Masitinib Ile Tedavisine Medikal Bir Yaklaşım: Vaka Sunumu

Kedi Aşı Yeri Sarkomunun Masitinib Ile Tedavisine Medikal Bir Yaklaşım: Vaka Sunumu

Kedi aşı yeri sarkomu, kediler arasında yaygın bir tümördür ve mevcut tıbbi tedaviler tam olarak yeterli değildir. Bu tümörde, tirozin kinaz reseptörü olan trombosit kaynaklı büyüme faktörü reseptörü genellikle yüksek seviyede aktiftir. Yakın zamanda, klinik vaka sunumlarında, tirozin kinaz inhibitörü (TKI) olan imatinib ile tümöral stabilizasyon sağlandığı görülmüştür. Bu çalışmada, bir başka TKI olan masitinib kullanımı incelenmektedir.
Köpek Tiroid Kanseri Tedavisinde Toceranib Fosfat Kullanımı: 42 Vaka (2009-2018)

Köpek Tiroid Kanseri Tedavisinde Toceranib Fosfat Kullanımı: 42 Vaka (2009-2018)

Tiroid kanseri, köpeklerde en sık görülen endokrin malignitedir. Tiroidektomi ve radyoterapi lokal hastalığı kontrol altına alabilmektedir, ancak her zaman uygulanabilir değildir. Bu yüzden, etkili olabilecek tıbbi tedavilerin belirlenmesi gerekmektedir. Toceranib fosfatın tiroid kanseri olan köpeklerde klinik fayda (KF) sağladığı bildirilirken, daha önce tedavi görmemiş tiroid tümörlerindeki rolü tam olarak tespit edilememiştir. Bu çalışmanın amacı, köpeklerde hem daha önce tedavi görmemiş hem de tedavi görmüş tiroid kanserlerinin iyileştirilmesinde toceranib kullanımını incelemektir.
Köpeklerde Primer Intrakraniyal Tümörlerin Tedavisinde CyberKnife Ile Stereotaktik Radyoterapi Uygulaması

Köpeklerde Primer Intrakraniyal Tümörlerin Tedavisinde CyberKnife Ile Stereotaktik Radyoterapi Uygulaması

Köpeklerde intrakraniyal neoplazi, gelişmiş görüntüleme tekniklerine erişim imkanının artmasıyla birlikte daha sık teşhis edilmeye başlamıştır. Bu yüzden, tedavi seçenekleri ile prognostik belirtilerin daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Tanı konulduğunda köpeklerin ortalama yaşı 9'dur. Golden Retriever ve Boxer ırklarında diğerlerine kıyasla daha fazla görülmektedir. İntrakraniyal neoplazi başlığı altında menenjiyomlar, gliomlar , hipofiz tümörleri, koroid pleksus tümörleri, periferik sinir kılıfı tümörleri, histiyositik sarkom, hemanjiyosarkom, karsinom ve lenfoma gibi çok sayıda tümör tipi yer almaktadır.
123 Köpekte Stereotaktik Vücut Radyoterapisi Ile Tedavi Edilen Köpek Apendiküler Osteosarkomunun Sonuç Ve Prognozu

123 Köpekte Stereotaktik Vücut Radyoterapisi Ile Tedavi Edilen Köpek Apendiküler Osteosarkomunun Sonuç Ve Prognozu

Köpek apendiküler osteosarkomu genellikle uzuv ampütasyonu ile tedavi edilmektedir; ancak, çoğu zaman belli bir hasta grubuna ampütasyon yerine uzvu kurtarmaya yönelik seçeneklerin uygulanması beklenir veya gerekir. Stereotaktik vücut radyoterapisi (SVR) ile tedavi edilen 123 hastayı ve uygulama yapılan 130 bölgeyi inceledik. 98 köpekten 82'sinin (%84) topallığı, ortalama 6 ay içinde, 3 haftalık bir sürede azami derecede iyileşme gösterdi. Ampütasyon veya nekropsiden alınan örneklerin histopatolojik incelemesi sonucunda, uzuvların %50'sinde %80’den fazla tümör nekrozu olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, lokal hastalık kontrolü ile uyumludur.
SOSYAL MEDYA
ADA VETERİNER ONKOLOJİ KLİNİĞİ Levent Mah. Sülün Sokak No: 14 1. Levent - Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE 0212 324 67 32 - info@veterineronkoloji.com 7/24 hizmetinizdeyiz
Bu site Neta Website altyapısı ile hazırlanmıştır.
Daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.
WhatsApp Destek